Skip to main content

Nastavení plátce DPH

Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémově přejít na plátce DPH jen změnou nastavení.

Nastavení plátce - neplátce DPH

V Nastavení > Chování a vzhled pokladny > Jsem plátce DPH zvolte odpovídající možnost. Nastavení se projeví okamžitě.

Rozdíly pro plátce a neplátce
  • Pokladna v KLASIK režimu nenabízí výběr daňové sazby
  • Ceny ve správě položek se zadávají pouze v prodejních cenách
  • Přehledy prodeje neobsahují přehled a rozdělení podle DPH
  • Výše DPH ani základ daně se nezasílá na EET

Nastavení sazeb

Pro zjednodušení je možné omezit nabízené sazby DPH v nastavení

V Nastavení > Pokladna > Sazby DPH zadejte sazby DPH, které chcete nabízet. Formát zadání musí být v desetinném čísle, ve formátu např 1.21 pro 21% sazbu, 1.15 pro 15% sazbu a 1.0 pro 0% DPH.

Jednolivé sazby zadejte oddělené čárkou. Např. výchozí je "1.21,1.15,1.10,1.0"

 

Změna DPH u položek

Zkontrolujte si, že u každé položky máte správně nastavenou sazbu DPH a není výchozí hodnota 0%. Hromadnou změnu DPH u položek v ceníku můžete například provést v Backoffice pomocí exportu a importu dat.

Nastavení výpočtu DPH

Podle § 37 písm. b) zákona o DPH ve znění účinném od 1. 4. 2019 se daň vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty a částkou, která se vypočítá jako podíl výše úplaty a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, koeficientu 1,15 u první snížené sazby nebo 1,1 u druhé snížené sazby daně.

Dle přechodných ustanovení lze do konce září 2019 počítat daň shora „po staru“, tedy způsobem platným do konce března 2019. Níže uvádíme na příkladu oba způsoby výpočtu DPH shora, kdy cena včetně DPH činí Kč 70 000,- a sazba daně je 21 %.

Výpočet DPH shora do 31. 3. 2019 a dle přechodných ustanovení možný do konce září 2019:
daň = 70 000 x (21 : 121 = 0,1736) = 12 152, základ daně = 70 000 – 12 152 = 57 848.

Výpočet DPH shora od 1. 4. 2019 a dle přechodných ustanovení jediný možný od 1. 10. 2019:
daň = 70 000 – (70 000 : 1,21) = 12 149, základ daně = 57 851 (70 000 : 1,21).

V Nastavení > Chování a vzhled pokladny > Výpočet základu DPH  si zvolte Výpočet základu dělením.

X2w54ord5JHHrpUM-Screenshot_1523816812.png


Ze zákona o DPH

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

  1. Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
  2. Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.