Skip to main content

Zprovoznění a používání terminálu SumUp

Požadavky termináterminálu

 • TermináTerminál zakoupízakoupíte v našnašem e-shopu
 • Bluetooth 4.0 pro připojeníipojení zařízeníízení k termináterminálu
 • Android 4.4 a vyššívyšší
 • Aplikace KASA FIK 1.151 a vyššívyšší

AktuálníAktuální seznam podporovanýpodporovaných zařízeníízení Android najdete na stránkástránkách SumUp, příípadně konzultujte kompatibilitu s techniky KASA FIK.

NastaveníNastavení funkce placeníplacení SumUp v KASA FIK

 1. V NastaveníNastavení Funkce zapněte PlatebníPlatební karty (SumUp)
 2. sledně s aplikace vyzve a zadázadáte uživatelskéivatelské jméjméno a heslo k SumUp úúčtu, kterýkterý si vytvořííte zde
 3. Aplikace se sledně sprásprávně propojena, pokud je volba PlaceníPlacení kartou SumUp ve funkcífunkcích zapnuta.
 4. Je nutnénutné provéprovést prvníprvní platbu, při kterékteré aplikace zobrazízobrazí seznam dostupnýdostupných SumUp termináterminálů a posledníposlední 3 čííslovky ze s sériovésériového čisla. Vyberte dostupnýdostupný termináterminál a provede se automatickéautomatické nastavenínastavení termináterminálu a prvníprvní platba.

Pozor - termináterminál SumUp nepánepárujte s mobilnímobilním zařízeníízením. Aplikace si sama navánaváže spojeníspojení a nenínení nutnénutné termináterminál přidáidávat mezi párovanápárovaná zařízeníízení. PárováníPárování využijte pouze v příípadě, že aplikace termináterminál nenajde.

Platba kartou SumUpSumup

Je-li aplikace již spojena s úúčtem SumUp objevíobjeví se novánová platebníplatební metoda při placeníplacení.

 1. Zadejte čáástku k platbě (minimum pro platbu kartou je 30 Kč) - vytvořte novýnový úúčet zákaznízákazníkovi
 2. Při platbě se zobrazízobrazí možnosti platby a zvolízvolíte Platba kartou (SumUp)
 3. Aplikace otevře platícíplatící obrazovku, připojíipojí se k termináterminálu a proběhne platba. PrvníPrvní spojeníspojení může trvat až 2 minuty.

U plateb kartou není povinnosti evidovat EET. Nastavení je následující:

 1. V aplikaci KASA FIK klikněte na Nastavení - dále na Elektronická evidence tržeb
 2. Zde máte možnost nastavit Účtenky bez EET

Pokud se po zvolenízvolení platebníplatební metody Platba kartou (SumUp) neobjevíneobjeví hled úúčtenky, ani nedojde k připojováníipojování k platebníplatebnímu termináterminálu, a sto toho se ihned tiskne úúčtenka, zkontrolujte, že v NastaveníNastavení - TiskáTiskárny nemánemáte zapnuto RychléRychlé placeníplacení bez hledu. Pro používáníívání termináterminálu SumUp musímusí t tato možnost neaktivníneaktivní.

RestartováníPřidání platebníspropitného

Spropitné lze přidat na platící obrazovce klepnutím na tři tečky a následně zvolte Přidat spropitné (Tip). Následně bude zadaná částka přidána k platbě.

screencap-tip.png

 

Restartování platebního termináterminálu

Pokud nastanou probléproblémy ipojeníipojením, můžete termináterminál restartovat. Tuto možnost ak využíívejte co nejménejméně.

 1. Ve chvíchvíli, kdy je termináterminál v režimu spáspánku (do tohoto režimu ho uvedete uvedete  přidrženíením tlačíítka napájenínapájení zhruba 3 vteřiny ze stavu, kdy svítísvítí pis "SumUp"), podržte tlačíítko napájenínapájení platebníplatebního termináterminálu po dobu asi 10 sekund.
 2. Po 10 sekundásekundách se na obrazovce termináterminálu objevíobjeví hlášhláška Hold for BT.
 3. PotéPoté se zobrazízobrazí dalšídalší hlášhláška Release for BT a můžete pustit tlačíítko napájenínapájení termináterminálu.
 4. Restartujete tak čip Bluetooth v platebníplatebním termináterminálu.

PlatebníPlatební termináterminál SumUp Air nikdy nerestartujte během dobíjenídobíjení. Mohlo by dojídojít jeho poškozenípoškození.

NabíjeníNabíjení platebníplatebního termináterminálu SumUp Air

PlatebníPlatební termináterminál SumUp Air můžete nabínabíjet pomocípomocí microUSB kabelu, kterýkterý je součástíástí baleníbalení. Stačíí jen připojit kabel k napájecík napájecímu zdroji nebo do počíítače. Transakce můžete prováprovádět během nabíjenínabíjení. Po úplnéúplném nabitínabití zvlázvládne termináterminál provéprovést cca. 500 transakcí500 transakcí.

ÚÚroveň nabitínabití baterie se zobrazuje na displeji platebníplatebního termináterminálu a indikujía indikují ji takétaké modrémodré LED kontrolky jeho spodníspodní čáásti. Kaž LED kontrolka odpovídáodpovídá asi 25 25 % kapacity baterie.

RefundováníRefundování transakcítransakcí z vašvašeho úúčtu SumUp

Transakce můžete refundovat ze svésvého úúčtu SumUp na sumup.me.  Postupujte podle tohoto stručho vodu:

 1. Přihlaste se do svésvého úúčtu SumUp na sumup.me pomocípomocí e-mailovémailové adresy a hesla, kterékteré jste použili při registraci.

 2. V menu na levélevé straně svésvého úúčtu SumUp klikněte na Transakce a přejděte do Historie prodeje.
 3. NyníNyní můžete vybrat transakci, kterou chcete refundovat.
 4. Na pravépravé straně Historie prodeje se otevře okno s veškerýveškerými informacemi o transakci. Klikněte na Refundovat.
 5. Pro potvrzenípotvrzení refundace musímusíte zadat heslo ke svésvému úúčtu SumUp. Klikněte na tlačíítko Refundovat.  SC_English_Refund_Transaction_Desktop_Step_2.pngSC_English_Refund_Transaction_Desktop_Step_2.png
 6. Hotovo! PeníPeníze už jsou na cestě k zákaznízákazníkovi.