Tisk

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny

 1. Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý akumulátor) a jestli je správně vložen papír.
 2. Pro kontrolu funkčnosti tiskárny a zjištění parametrů jako šířka tisku je dobré vytisknout zkušební stránku.

Přidání nové tiskárny

V kartě Tiskárny klikněte na volbu Přidat tiskárnu. V­­­­ dialogovém okně vyberte požadovaný typ tiskárny

Síťová/WiFi tiskárna

Ujistěte se, zda je tiskárna připojena do stejné sítě jako zařízení s aplikací KASA FIK . Tiskárna musí mít přidělenou IP adresu. Aplikace také umožňuje jednoduché vyhledání tiskárny na síti. Stistněte tlačítko VYHLEDAT NA SÍTI. Aplikace automaticky provede všechny IP adresy na síti a nabídne zařízení s IP adresou kterou nalezne.

Screenshot-from-2020-04-11-15-07-38.png

Současnou IP adresu tiskárny zjistíte podržení tlačítkem FEED při zapnutí tiskárny. Adresa musí být ve stejném adresním rozsahu jako pokladna. IP Adresa je často ve formátu 192.168.x.xx nebo 10.0.x.x  

Pozor - častá chyba: Ujistěte se, že Váš síťový router nepřiděluje adresu DHCP v konfliktu s IP tiskárny. Mohlo dojít k tomu, že jiné zařízení na síti dostane stejnou IP adresu jako síťová tiskárna. Doporučujeme DHCP vhodně nastavit a vyčlenit rozsah IP adres, aby jiné zařízení nemohlo dostat duplikát.

USB tiskárna

Zařízení se Vás zeptá, zda chcete povolit aplikaci přístup k zařízení USB. Zaškrtněte pro toto zařízení USB použít jako výchozí a klikněte na OK pro potvrzení volby.

Bluetooth tiskárna

 1. Chcete-li se připojit k tiskráně, musíte mít ve Vašem zařízení zapnutý modul Bluetooth. Pokud je Bluetooth zapnutý, na horní liště uvidíte ikonku.
 2. Pro spárování nové tiskárny otevřete ve Vašem zařízení nabídku Nastavení .

   

   3. Pro spárování s tiskárnou zadejte PIN (typ Cashino PTP-II: 0000) a klikněte na tlačítko OK.

  4. Pokud spárování proběhlo úspěšně, v seznamu připojených zařízení naleznete zařízení s názvem Vaší tiskárny.

  5  Nyní se vraťte do aplikace Kasa FIK. Tiskárna se nastaví automaticky do správného režimu.

Nastavení připojené tiskárny

Do nastavení tiskárny se dostanete při vytváření nové tiskárny. Pokud byste potřebovali změnit parametry již existující tiskárny, v hlavním menu zvolte NastaveníTiskárny a v sekci Nainstalované tiskárny klikněte na zařízení, které chcete upravit.

Zadejte název tiskárny a vyberte adresu požadované tiskárny:

Pro správné fungování tiskárny je nezbytné nastavit správný počet znaků na řádek dle parametrů tiskárny. Pro optimální spotřebu papíru nastavte nejvyšší hodnotu, při které se ještě řádek na účtenku vejde. Příliš velký počet znaků poznáte podle toho, že text, který se při nižší hodnotě vešel na jeden řádek, se vytiskne na dva řádky.

Pokud účtenka po vytisknutí nevyjede celá, zvětšte odsazení stránky o potřebný počet řádků. Můžete také nastavit počet kopií účtenky a další parametry tisku.

Pro kontrolu vytiskněte zkušební účtenku volbou zkušební tisk.

Nastavení vzhledu účtenky

Nastavení tisku kopie účtenky

V Nastavení - Tiskárny, zvolte zadanou tiskárnu.  U konkrétní tiskárny je možnost počet kopií účtenky.

Nahrání vlastního loga

Aplikace podporuje formáty BMP a PNG. Vytisknutím zkušební stránky na Vaší tiskárně zjistěte šířku vytisknuté účtenky. Obrázek loga upravte tak, aby odpovídal šířce účtenky. Obrázek nahrajte do Vašeho zařízení. Klikněte na ikonu fotoaparátu a najděte obrázek v paměti zařízení. Více o správném formátu loga naleznete zde.

Aplikace ve verzi FREE neumožňuje tisk loga

Vypnutí tisku účtenky

Pokud si při prodeji chcete navolit jesli účtenka bude vytisknuta nebo ne ručně. Vypněte volbu Nastavení - Nastavení tisku - Automatický tisk účtenky. Následně na platební obrazovce budou tlačítka TISK a ZAPLACENO. Stisnutím zaplaceno provedete fiskalizaci a odeslání na EET ale nebude vytisknuta účtenka. Pokud chcete vytisknout účtenku později, lze ji vyhledat v Historii účtenek a vytisknout kopii.

Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. Automatické nastavení se týká pouze následujících tiskáren:

Jak automatické nastavení funguje

Pokud v systému není žádná tiskárna, aplikace ji automaticky přidá na seznam. Pokud chcete přidat jinou tiskárnu, která není na seznamu, musíte ji ručně nastavit v nastavení aplikace. Po úspěšném nastavení se na spodní části obrazovky zobrazí potvrzení o provedené akci.

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako obrázek v aplikaci a přenesen jako obrázek přímo do tiskárny. To nám umožňuje tisk v češtině i na tiskárnách, které diakritiku přímo nepodporují.

Nastavení – Tiskárny – zvolte tiskárnu a zapněte možnost tisku v rastrovém režimu

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, aby vyhovovalo konkrétní tiskárně.

Nastavení odsazení

Nastavení – Tiskárny – Vyberte tiskárnu si zadejte počet řádků, které se mají přidat při tisku. Najděte tu nejvhodnější hodnotu. Často mezi 3-6 řádky je ideální nastavení vyhovující běžným potřebám.

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V aplikaci KASA FIK, pod Nastavením, vyberte konkrétní tiskárnu a vložte požadovaný počet řádků v poli "odsazení stránky". Tímto nastavením lze upravit posun papíru během tisku účtenky. Optimální hodnota se pohybuje mezi 3 a 8 řádky v závislosti na typu tiskárny.

Na účtence se na začátku tisknou řádky, které tam nepatří


Na některých zařézeních s připojenou Bluetooth tiskárnou narážíme občas na problém, kdy účetenka obsahuje informace o zařízení, a 2-3 řádky textu.

Tento problém není zaviněný aplikací KASA FIK ani tiskárnou, ale aplikacemi nebo zařízeními třetích stran. Jiné zařízení se snaží komunikovat s tiskárnou a tiskárna tyto komunikační data jen vytiskne.

Ověřte, že

 Pokud i přes to se problém opakuje, kontaktujte naši technickou podporu.

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth


 1. V Nastavenítiskárnypřidejte Bluetooth tiskárnu
 2. V nastavení tiskárny se ujistěte, že máte vybranou Bluetooth tiskárnu Printer001 a je sprárovaná
 3. Druh spojení vyberte volbu C
 4. Bodů na řádek 384
 5. Počet znaků na řádek 32

Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter


Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Pokud tiskárna tiskne čínské znaky, prosím proveďte tzv. hard reset.

 1. Tiskárnu připojte pomocí přiloženého USB kabelu do vašeho PC a tiskárnu zapněte
 2. Stáhněte si na našich stránkách v sekci ke stažení aplikaci Xprinter_Tool_V3.0C.rar/.zip
 3. Soubor rozbalte a spusťte aplikaci Xprinter
 4. dále postupujte podle kroků pod obrázkem a ujistě te se, že máte vše správně

Spárování tiskárny Zonerich AB-330M


 1. Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED)
 2. Podržte tlačítko POWER min. 3 vteřiny, dokud se nerozsvítí modrá LED MODE
 3. Proveďte spárování v Android nastavení

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

 1. Zapněte tiskárnu
 2. Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin
 3. V nastavení Android spárujte tiskárnu. Pokud vyžaduje PIN zadejte 0000

Parametry nastavení tiskáren Rongta

Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu

Rongta RP80

 1. Bodů na řádek 576
 2. Počet znaků na řádek 48
 3. Řezačka typ Epson
 4. Podporuje rastrový i textový tisk

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

Tiskárna netiskne vůbec

Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkejte 10 sekund, než ho znovu zapnete. Po spuštění by tiskárna měla být funkční. Před zapnutím ujistěte se, že přepínač pod obrazovkou je v poloze ON.

IMG_20230502_143426.jpg

Tiskárna tiskne směs náhodných nečitelných znaků

Zkuste zařízení úplně vypnout, takže ho vyjmete ze zásuvky po dobu 10 sekund, poté ho opět zapněte. Po restartování by měla být tiskárna plně funkční.

Z tiskárny vyjíždí pří tisku prázdný papír

Pokud máte problémy s tiskem, může být příčinou špatně vložený kotouček. Termocitlivý kotouček musí být vložen správnou stranou směrem ke tiskové hlavě. Je důležité si uvědomit, že kotouček je termocitlivý pouze na jedné straně, na druhé straně není. Pokud tiskárna nevytiskne účtenku správně, zkuste kotouček otočit v tiskárně.

Zkušební tisk

Pokud chcete zkontrolovat funkčnost vaší tiskárny, můžete použít funkci zkušebního tisku. Tato funkce je k dispozici u většiny tiskáren pro pokladny.

 1. Pokud máte tiskárnu s kolébkovým vypínačem, vypněte tiskárnu a držte tlačítko "feed" po dobu zapnutí.
 2. Tiskárna by měla následně vytisknout zkušební stránku po ulovnění tlačítka feed
 3. Pokud máte externí tiskárnu, vypněte ji kolébkovým vypínačem a při zapnutí držte tlačítko "feed" po dobu 2 sekund. Po uvolnění tlačítka "feed" tiskárna vytiskne zkušební stránku.

Tisk QR platebního kódu

Aplikace umožňuje tisk QR Platba platebního kódu na účtence. Více o formátu QR platby naleznete na webu https://qr-platba.cz/

Nastavení tisku QR platebního kódu na účtence

 1. V Nastavení - Fakturace si přidejte bankovní účet
 2. V Nastavení - Nastavení tisku - zapněte volbu Tisk QR platebního kódu

bank-account.png

qr-code.png

Následně při tisku každé účtenky bude vytisknut QR platební kód s bankovním účtem a odpovídající hodnotou.

Evidence platby QR platbou

V Nastavení - Platební metody - zapněte platební metodu QR platební kód

Screenshot_20240112_093938.png

Následně při platbě zvolte QR platební kód jako formu platbu. 

Screenshot_20240112_094310.png

V přehledu tržeb pak následně zaplacená účtenka platebním kódem bude označena jako QR platební kód

Screenshot_20240112_094516.png