Pokročilá údržba

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. Ty lze vyexportovat z programů jako je Excel, Libre Office, Open Office i Google Spreadsheets.

Vzor sloupců

Jméno,Příjmení,RČ,Pojišťovna,Číslo pojištěnce,Pohlaví,Město,PSČ,Email,Číslo dokladu,Telefon,Ulice,Číslo orientační,Číslo evidenční,Číslo popisné,Okres,Část obce,Štítky,Interní kód
František,Novák,810101/0101,211,888888888,M,Brno,63700,jozef@kasafik.cz,,6070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,"import,nový",2010001
Hana,Štrusová,810101/0101,111,888888888,Z,Brno,637 00,pepa@kasafik.cz,,4206070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,import,
Jiří,Hořejší,780705/1021,111,7807051021,M,Brno,40721,,,,Děčínská,,,137,Brno-město,Dolní Kamenice,import,test

Povinné sloupce

Formát

Aplikace eRecept je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8, jinak může vzniknout problém s diakritikou. Obrázky níže ukazují kroky, jak excelovou tabulku uložit do formátu CSV s kódování UTF8 v programu Libre Office, který lze stáhnout zdarma.

Jak nahrát CSV soubor

 1. Použijte stránku www.kasafik.cz/servis
 2. V aplikaci zvolte Pomoc a nápověda – Nahrát soubory.
 3. Spojte zařízení online a následně vyberte CSV soubor na svém počítači
 4. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin automaticky otevře obrazovku pro potvrzení importu
 5. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky
 6. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import v aplikaci

Aktualizace dat

CSV soubor lze použít i k aktualizaci již vložených dat. Je nutné použít stejné rodné číslo nebo číslo pojištěnce. Pokud není nalezeno, bude nový pacient vložen. Jinak jeho údaje budou aktualizovány – doplněny.

AxPG4UsD5RJEVTNb-Screenshot-from-2017-09-24-23-20-15.png

Funkce vyžaduje aplikace eRecept verze 1.138 nebo novější

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA FIK eRecept. Můžete tak vyexportovat kartotéku a jednoduše nahrát do systému KASA FIK. Prosím kontaktuje naše servisní partnery pro více informací.

Jak provést export z PC Doktor CGM

 1. V kartotéce, pravým tlačítkem vyvolejte kontextovou nabídku
 2. Volba „Výběry“, Vybrat všechny řádky
 3. Nasledně zvolte Tisk
 4. V novém okně, zvolte Export do Souboru, a Excel

Následně se vyexportuje soubor, který lze naimportovat pomocí našeho návodu Import pacientů do aplikace eRecept z CSV.

ncVo2prYcVm0mlmV-export-cgm-pcdoktor-kartoteka-pacient-3.png

 

Export kartotéky z programu Dr.Rex

Export z lékařského SW Dr.Rex

Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vyexportovat kartotéku pacientů do Excelu a je tedy možné data následně importovat do našeho zařízení s aplikací eRecept. Data je před importem potřeba upravit, aby vyhovovala formátu, který je eReceptem podporován (/web/znalosti/import-pacientu-aplikace-erecept-z-csv/). S tím Vám mohou pomoci naši servisní partneři.

Postup

 1. Přejdeme do Menu pomocí F10
 2. Pod nabídkou Práce s kartotekou zvolíme Vyhledávání, následně Vyhledávání pacientů v dokumentaci a zvolíme, že nechceme načíst poslední definici podmínek
 3. Poté zvolíme parametr, pomocí kterého vytvoříme podmínku pro vyhledávání, např. nejprve zvolíme jen muže a dáme Spustit vyhledávání a dáme Zobrazit sezam pacientů
 4. Poté přejdeme opět do Menu (F10) a zvolíme Vyhledávání, kde zvolíme Tisk posledního vyhledávání, kde se nám objeví v nabídce Export seznamu do excelu, zadáme cestu, název souboru a dáme Uložit a máme export pacientů mužskeho pohlaví, to samé pak uděláme pro ženy

Avízo eReceptu – pro vývojáře

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functionality eRecept neposkytují.

Jak funguje Avízo eReceptu

Program odešle předvyplňená data přes API rozhraní přímo do zařízení. Takto předvyplněný eRecept najdete v aplikaci KASA FIK eRecept a jedním klikem můžete dokončit autorizaci, podepsání a odeslání na CÚeR. Data jsou předávána ve formátu JSON.

Co budete potřebovat

 1. ID Zařízení – naleznete v Aplikaci – Pomoc a nápověda – ID Zařízení
 2. Autorizační token Authorization pro identifikaci klienta – získáte v Backoffice – Nastavení
 3. Schopnost komunikovat a zaslat JSON data přes SSL (https) – například curl
 4. Adresu kam zaslat eRecept: https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/XXXXXX – XXXXX bude nahrazeno za ID Zařízení

Příklad odeslání Avíza eRecept.

curl -k -X POST --data-binary "@soubor.json" -H "Authorization: AUTHHEADER" -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/IDZARIZENI

Poznámka je kódování

Data je nutné odeslat v UTF8 (preferováno) nebo Windows CP 1250. Pokud je Windows kódování použito, je nutné toto označit v JSON formátu, aby mohlo dojít ke konverzi na straně serveru.

Vzor vstupního JSON souboru

 

{
  "id":"unikatni-id-request",
  "codepage": "windows-1250"
  "pacient":{
   "jmeno":"Franta",
   "prijmeni":"Novák",
   "date_narozeni":"31/12/1978",
   "cislo_pojistovny":211,
   "cislo_pojistence":"111111111",
   "rodne_cislo":"1111111/1111",
   "adresa":{

   }
  },
  "predepisujici": {
    "id_lekar": "AAAAA-AAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA",
    "odbornost": "AAA",
    "icp": "00000001"
  },
  "plp": [{
    "typ": "HVLPREG",
    "kod": "012345",
    "mnozstvi": 1,
    "navod": "0-0-1",
    "uhrada": "PACIENT",
    "nezamenovat": false,
    "prekroceni_davkovani": false
  }],
  "opakovani": 1,
  "akutni": true,
  "rodina": false,
  "poznamka": "Nejaka poznamka",
  "date_platnost": "31/12/2019"
}

Server vrátí odpověď:

{"status":"OK", "id": "unikatni-id-request"}

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifikáty vydané autoritou cacert.org – jedná se o otevřenou autoritu, která vydává certifikáty online, zdarma a okamžitě. Cílem je zpřístupnit testování na rozhraní SÚKL a bez použití kvalifikovaných certifikátů. Takovéto certifikáty nelze použít k vystavení eReceptů v produkčním prostředí.

Jak postupovat

pThEkntv1HOU6ths-Screenshot-from-2017-10-11-23-21-52-188x300.png

pThEkntv1HOU6ths-Screenshot-from-2017-10-11-23-21-52-188x300.png

Pro specialisty: Linux příkazy v případě, že generujete CSR a certifikáty s OPENSSL

# Vygeneruje CSR
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out itkasafik_cz.csr -keyout itkasafik_cz.key -subj "/C=CZ/ST=/L=Brno/O=KASA FIK s.r.o./CN=it@kasafik.cz"
# Vytvori PFX (.p12)
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey itkasafik_cz.key -in /home/vlad/Downloads/it@kasafik.cz.crt -certfile it@kasafik.cz.crt

Zpracování souborů od pojišťoven s pacienty pro import


Krok 1 - Import souborů do Libre Office

Soubory s pacienty jsou obvykle pojišťovnami poskytovány ve formě souborů, které v prvním kroku naimportujeme do programu Libre Office. Postupujeme dle následujících obrázků.

Krok 2 - zpracování číselného kódu

Po naimportování souboru do tabulkového procesoru si vytvoříme 2 nové sloupečky pro Číslo pojištěnce a Číslo pojišťovny. Číslo pojištěnce z kódu získáme použitím následující funkce: =IF(LEN(A2)=21,LEFT(A2,10),LEFT(A2,9)) kde A2 nahradíme písmenem sloupce a číslem řádku buňky, ve které se nachází první kód. Následně klikneme do pravého spodního rohu buňky s funkcí a roztáhneme dolů přes celý sloupec podél všech buněk s kódem.

Číslo pojišťovny získáme podobně a to funkcí =RIGHT(A2,3) Opět A2 reprezentuje buňku, ve které se nachází začátek sloupce s kódy. Poté opět buňku s funkcí roztáhneme do zbytku sloupce.

Následně již sloupec s kódy není potřeba a můžeme ho kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupců (tam kde jsou označeny písmeny) a zvolením odstranit sloupec. To stejné provedeme s jinými sloupci, které nejsou pro eRecept potřeba.

Krok 3 - uložení souboru kartotéky

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Učinímě tak následujícím postupem.

Po uložení souboru pokračujeme dle pokynů na následující adrese: http://manual.kasafik.cz/books/kasa-fik-erecept/page/import-pacient%C5%AF-do-aplikace-erecept-z-csv