KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

Úvod

Úvod

Elektronická preskripce obecně


Co je eRecept

eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 místného kódu, který je možno v aplikaci vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje kromě dalšího identifikaci pacienta a informace o léku, úhradě a dávkování. eRecept je povinná forma vystavení preskripce od 1.1.2018 s několika výjimkami.

Výhody eReceptu
 • eRecept nelze padělat a falšovat - jeho vydání lze jen kontrolovaně jednou
 • Lékař může kdykoliv provést změnu/zrušení elektronicky, až do doby kdy lékárna provede výdej
 • eRecept lze nastavit jako opakovací a zaslat informace od lékaře do lékárny a naopak lékárna může použít poznámku k upozornění lékaře.
 • eRecept lze předat pacientovi v tištěné formě (průvodka), emailem nebo SMS (SMS platí SÚKL)
Výjimky pro vystavovaní eReceptů

Informace platné k prosinci 2017

 • Pro vlastní potřebu sobě, manželovi/ce, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům.
 • Recepty na léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky
 • Žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče
 • Žádanky
 • Recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení
 • Recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě EU (přeshraniční)
 • Činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby včetně poskytování první pomoci (akutní)
 • Poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí péče)
 • V případě poruchy či nefunkčnosti zařízení nebo výpadku internetu či elektrického proudu (nouzové vystavení)
Úvod

Technické požadavky


Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit některé minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Minimální požadavky
 • Android API 19+ (KitKat verze 4.4.x a vyšší)
 • Minimální velikost obrazovky 4 palce
 • 2 jádrové CPU
 • 512MB RAM
 • 1024MB interní Flash úložiště
 • WiFi nebo 3G připojení k Internetu
Doporučená konfigurace
 • Android 5.0 a vyšší (Lollipop)
 • 4.8 palcový display nebo větší
 • 4 jádrové CPU
 • 1024MB RAM
 • 2048MB interní Flash úložiště
 • USB Host port (v případě připojení USB tiskárny)
 • Instalované Google Play Services
Novější verze Android
 • Android API 23+ (Android Marshmallow 6.0) a vyšší vyžadují u některých akcí speciální potvrzení (například přístup k Bluetooth). Potvrzení přístupu je běžně řešeno přímo v aplikaci při používání funkce.
Úvod

Jak nahlásit problém


Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít stránek https://www.kasafik.cz/servis nebo e-mailu podpora@kasafik.cz. Na stránce najdete aktuální kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy.

Úvod

Stažení, instalace aplikace a přihlášení


 • Jestliže máte aplikaci předinstalovanou, můžete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tlačítko Sz8BYp4vqxZhd8YM-boocstack1.JPG v aplikaci FIK aktualizace.
 • Pokud aplikaci nemáte ve svém zařízení předinstalovanou, klikněte na ploše na ikonku obchodu Google Play wHdY2ZlgDKmADuQm-Capture-play.JPG . Zadejte do vyhledávače KASA FIK - eRecept a klikněte na instalovat. Potvrďte požadovaná oprávnění aplikace a vyčkejte, dokud neproběhne instalace.
 • Aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Otevřít (pro opětovné spuštění aplikace klikněte na ikonu IUdJyBECslO23Zfe-Capture334.JPG s nápisem eRecept na ploše. Po spuštění se zobrazí následující dialogové okno:  
  • V případě, že máte účet, přihlásíte se za pomocí Vašich přihlašovacích údajů - email a Vámi zadané heslo při registraci
  • V případě, že účet nemáte, vytvoříte si jej  - Ikona Vytvořit nový účet přímo v zařízení                                Mon7htGOGKgREPKJ-Capturescreenshoot1.JPG                                lQ7kOvEBhFy95TnG-32332.JPG

Následně  vyberete  ordinaci, kterou  vám aplikace  nabízí.  Takto se dostáváte do  hlavního  menu.

                                                                                    WUZMtQaUmjcxnlLl-Capture435.JPG

TIP:  Z  tiskárny  Vám  jde  pouze  bílý  papír?  Otočte  kotouček, tepelná  vrstva  termotisku  je na  opačné straně.

                                                                                    9cD8Zn4Be253ypWl-Captureaffaef.JPG

Veškerá data i přístupy do systému vystavování eReceptu jsou chráněna administrátorským pinem. Doporučujeme ihned po instalaci u lékaře změnit!

Dále je ještě veškerá kartotéka chráně šifrovacím klíčem, který zná pouze lékař a nikdo jiný. To znamená pokud svůj šifrovací klíč zapomene, není možné tento přístup jakýmkoliv způsobem obnovit.

                                                                                   pUqxdGpJsPUSPzp8-Capturezfff.JPG

 

Nastavení aplikace eReceptu

Nastavení aplikace eReceptu

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit


V základním nastavení je potřeba vyplnit
 • Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení
 • IČO - IČ podnikatelského subjektu
 • DIČ - Pokud je přiděleno

Dále pokračujete do záložky eRecept

Zde je potřeba nastavit
 • Kvalifikovaný certifikát lékaře
 • Komunikační certifikát zdravotnického zařízení
 • Jméno lékaře
 • ID lékaře
 • Kód odbornosti předepisujícího lékaře
 • Email na předepisujícího  lékaře
 • Telefon předepisujícího lékaře
 • Oddělení
 • IČP
 • IČZ
 • Kód pracoviště
 • Datový šifrovací klíč
Nastavení aplikace eReceptu

Podrobný popis jednotlivých parametrů


Kvalifikovaný certifikát lékaře

Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační autorita, eIdentity) sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu /v podstatě elektronický podpis/. Certifikát je nutné mít vyexportovaný ve formátu PFX.

Komunikační certifikát zdravotnického zařízení

Tento certifikát a správu přístupu k Centrálnímu úložišti se uskutečňuje prostřednictvím (PEI) – portál externích  identit.  Žádost  o  přístupy naleznete  zde: https://www.epreskripce.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf

Jméno  lékaře

Jméno vystavujícího lékaře. Informace bude zaslána na CÚeR.

ID lékaře

ID lékaře ve tvaru GUID – xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

GUID naleznete v obálce, kterou jste dostali od SÚKL při registraci.

Kód odbornosti předepisujícího lékaře

Kód odbornosti, 3 znaky. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

                                  

Více odborností vázaných na IČP

Lékař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.

V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
6Z1:0000001,223:00001011

Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.

Nastavení aplikace eReceptu

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

 • IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky
 • HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek
 • INN – Mezinárodní nechráněný název
 • IČZ – identifikační číslo zařízení přiděleného poskytovateli pojišťovnou (předepisujícího poskytovatele). IČZ obvykle končí 000
 • PZS – Identifikátor předepisujícího poskytovatele (tzv. „kód pracoviště„) ve formátu 11 čísel např. 00000000001
 • IČP – Identifikační číslo pracoviště (nebo lékaře) v rámci jednoho IČZ. IČP má prvních 5 znaků shodných s IČZ a poslední trojčíslí jiné, ale nemusí to platit vždy.
 • Odbornost – Kód odbornosti, 3 znaky.
 • Diagnoza
 • RLPO – Registr pro léčivé přípravky s omezením
 • Pridružená Diagnoza
 • Kvalifikovaný certifikát – vydávaný certifikační autoritou, sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu
 • Kód osoby – míní se ID lékaře ve tvaru GUID – xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Nastavení aplikace eReceptu

Certifikáty pro vystavování eReceptu


Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Certifikátem se podepisuje vystavení a změny eReceptu a zajišťují nezpochybnitelnost úkonu. Kvalifikovaný certifikát dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu vydávají v současné době tři certifikační autority (QCA):

 • Česká pošta, s.p. (prostřednictvím služby PostSignum)
 • eIdentity a. s.
 • ICA  - KASA FIK s.r.o. – poskytuje služby certifikační autority

Pro systém elektronické preskripce je využíván kvalifikovaný certifikát, někdy také nazývaný osobní kvalifikovaný certifikát. Naopak nesmí být používán systémový kvalifikovaný certifikát. Pokud je žadatel zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ.

K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná osobní návštěva certifikační autority. Alternativou bývá sjednání návštěvy pracovníka certifikační autority v místě působnosti žadatele.

Při elektronické komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) se používá kvalifikovaný certifikát při různých příležitostech.

V prvé řadě se jím podepisuje elektronicky podávaný formulář žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚeR) a na Portál pro externí identity (PEI).

Následně je používán při každém přístupu uživatele k CÚeR. Zpravidla bývá toto ověřování automatizované prostřednictvím SW uživatele (například lékaře při předepisování a lékárníka při výdeji léčiva). Pro účely využívání aplikace KASA FIK eRecept je nutné mít certifikát vyexportován do souboru ve formátu PFX spolu s klíčy.

V neposlední řadě slouží k e-mailové komunikaci s pracovníky odd. eReceptu při zpracování různých požadavků uživatelů. Typicky například při žádosti o odblokování účtu nebo při žádosti o vygenerování nových přístupových údajů.

Certifikát pro přístup do centrálního úložiště receptů

Vydává SÚKL pro potřeby identifikace pracoviště. Je nutné mít napřed kvalifikovaný certifikát, kterým se online vygeneruje žádost o přístup k portálu externích identit . Tento certifikát slouží pro zabezpečení přístupu k rozhraní centrálního úložiště eReceptů.

Platnost: 24 měsíců

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf 

Nahrání certifikátů do KASA FIK eRrecept:

 1. Stejně jako EET certifikát, využijte stránku www.kasafik.cz/servis pro nahrání certifikátu
 2. Na mobilním zařízení vyberete v Pomoc a nápověda – Nahrání certifkátu a spojíte prohlížeč se zařízením dle návodu
 3. Na počítači vyberete certifikáty a nahrajete do zařízení
Nastavení aplikace eReceptu

Nastavení certifikátů eRecept

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept.

Co budeme potřebovat

 • Kvalifikovaný certifikát včetně hesla
 • Komunikační certifikát z portálu identit SÚKL vč. hesla
 • ID lékaře (36 znaků ve formátu např. 48a6ddd4-0d98-4b90-8ea6-0b8b0516cb7b)
 • Heslo lékaře
 • Kód specializace lékaře
 • Kód pracoviště
 • IČP pracoviště
Nastavení aplikace eReceptu

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

HUxlfWL34jqkjRLF-Screenshot-from-2017-11-14-19-10-11.png

jpboxKS0BTzd3jx5-Screenshot-from-2017-11-14-18-55-56.png

Více odborností vázaných na IČP

Od verze 1.144

Lélař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.

V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
6Z1:0000001,223:00001011

Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.

l7Hoy48FZ21izMpJ-Screenshot_1511447884-169x300.png

Ovládání aplikace eRecept

Ovládání aplikace eRecept

Postup pro vystavení eReceptu


Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodní PIN je 0000).


Upozornění: Při prvním spuštění následně program vyzve ke stažení aktuální databáze léků. Program Vás následně bude k aktualizaci číselníku vyzývat nejméně jednou měsíčně.


3R58ZsKLk2hiMxfn-1.JPG

A - Tlačítko vystavení eReceptu

B - Výběr pacienta

C - Předepsané léky

D - Upozornění pacienta SMS

E - Upozornění pacienta Emailem a zaslání průvodky

F - Přepínače pro Akutní péči a pro potřebu Rodiny

G - Nastavení platnosti eReceptu

H - Poznámka k výdeji eReceptu

J - Nastavení opakovaného výdeje

Výběr pacienta

Klepněte na pole Vyberte pacienta. V seznamu je přehled všech dostupných pacientů v kartotéce. Vybere pacienta nebo použijte vyhledávání.

 • Vyhledávat lze podle příjmení, bez rozlišení diakritiky a velikosti písmen - např. (ŠSšs) se nerozlišuje
 • Vyhledat lze zadání začátku rodného čísla a aplikace zúží výběr
 • Vyhledat lze podle ročníku, tzn. zadejte 1978 pro vyhledání všech pacientů narozených v daném roce. Aplikace následně třídí pacienty podle příjmení.

Pokud pacient není v kartotéce, použijte tlačítko (+) vpravo dole a přidejte nového pacienta do kartotéky. Více o správě pacienta naleznete v návodu u Správy pacienta.

fJHGMuHoHYhCyQfb-2.JPG

 

Výběr HVLP léku

V obrazovce klepněte na Vybrat HVLP - na následující obrazovce je možné vyhledávat podle prvních písmen názvu a zúžit výběr. Aplikace nabídne nalezené léky podle hledaných kritérií. Některé přípravky jsou jen v jednom balení. Pokud je dostupný lék ve více baleních, Aplikace nabídne další možnosti pro výběr balení.

mNJAhT4L3W3AkUqX-3.JPG

Zadání informace o předepsaném léku HVLP

LCpKyFTrDd1XqETw-4.JPG

Na kartě léku je možné před jeho vložením na eRecept nastavit

Povinné údaje

 • Požadovaná úhrada
 • Návod - obsahuje informace o dávkování např. 1-0-1 apod.
 • Množství (Mn.) - výchozí hodnota je 1. Lze navolit požadované množství balení léku. Množství nahrazuje Exp. orig. No. I, II, III a následně se již na eReceptu a průvodce neuvádí.

Další volitelné údaje

 • Nezaměňovat
 • Překročení dávkování!
 • Kód diagnózy - pro případ revizního lékaře
 • Číslo žádanky - pro případ revizního lékaře / zaměstnavatele

Po zadání potřebných údajů provedete vložení HVLP léku na eRecept tlačítkem vpravo nahoře VLOŽIT.

Celou akci opakujete pro další (druhý) lék v případě potřeby. eRecept nemůže obsahovat více jak 2 léky.

Odeslání eReceptu

Po zadání všech potřebných údajů eReceptu je možné odeslat eRecept do CÚeR. Odeslání vyžaduje aktivní Internetové připojení. Bez připojení nelze založit eRecept.

 1. Klepněte na tlačítko VYSTAVIT - dojde k odeslání eReceptu. Tato akce trvá přibližně 2-6s podle kvality připojení. Následně se náhled eReceptu doplní o čárové kódy a ID Receptu.
 2. Následně můžete eRecept vytisknout nebo zvolit možnost bez tisku, došlo-li k odeslání eReceptu emailem/sms.

O58615N8u7kQMjy7-5.JPG

Změna eReceptu

eRecept lze libovolně měnit nebo zrušit pokud na něj nebyl proveden výdej lékárnou. Konkrétní eRecept lze dohledat následujícími způsoby:

 1. Z Historie vystavených eReceptů
 2. Z Historie vystavených eReceptů - vyhledáním podle kódu
 3. Z karty pacienta - Recepty
Ovládání aplikace eRecept

Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověřování zadaných údajů s číselníky a Registrem obyvatel.

 • Pro cizince se vystavuje recept nadále v papírově formě
 • Pro většinu případů (99% pacientů) je nutné zadat pouze Jméno, Příjmení a Datum narození.
 • Pokud se jedná o duplikátní osobu, je nutné navíc uvést adresu trvalého bydliště a to Město, PSČ, Ulice a Číslo popisné nebo orientační. Tato forma je nutná u méně jak 1% obyvatel.

Pro recepty hrazené částečně nebo plně pojišťovnou je navíc nutné uvést:

 • Číslo pojištěnce
 • Číslo zdravotní pojišťovny

KASA FIK eRecept při odesílání eReceptu informuje o chybě, pokud zadané údaje nesouhlasí a je nutné je opravit.

Ovládání aplikace eRecept

Řešení chyb při vystavení eReceptu


Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vrací CÚeR jsou v formátu X000 - jedno písmeno následované 3 číslicemi. Při konzultaci s technickou podporou nebo s podporou SÚKL prosím uvádějte kód chyby. Zjednodušíte tak rychlost vyřízení požadavku. Často systém vypíše i kontext chyby a doporučení jak chybu řešit.

Chyba identifikace pacienta C018

eRecept provádí kontrolu identity pacienta v Registru obyvatel. Z toho důvodu se doporučuje zadat co nejvíce dostupných informací o pacientovi. Dojde-li k neztotožnění pacienta, systém nabídne možnost OPRAVIT a doplnit případně chybějící údaje. CÚeR pracuje v režimu, že pokud jsou vyplněny potřebné údaje a osoba nebyla nalezena v registru, povolí vystavení eReceptu. Ale je nutné, aby byla zadána adresa osoby/pacienta.

f6dShiJlFyF5nCP1-6.JPG

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda A

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum Narození
 • Číslo pojištěnce + číslo pojišťovny - nutné při úhradě pojišťovnou
 • Adresu
  • Obec
  • Číslo popisné nebo orientační
  • PSČ

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda B

 • Jméno
 • Příjmení
 • Číslo dokladu (Občanský průkaz nebo pas)
Ovládání aplikace eRecept

Historie vystavených eReceptů


Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je přístupná i bez připojení k Internetu.

Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici HISTORIE. Zobrazí se chronologicky seznam odeslaných eReceptů.

Následně lze nevystavený eRecept lékárnou ZMĚNIT nebo ZRUŠIT. Vystavený recept tlačítkem OPAKOVAT vytvoří novou šablonu eReceptu.

MroTMZsSWxmY5oLO-7.JPG

Ovládání aplikace eRecept

Správa zaměstnanců


Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více lékařů pod jedním Zdravotnickým zařízením a jednoduše mezi lékaři přepínat.

Při instalaci aplikace je automaticky založen uživatel Admin, kterého nelze smazat. Uživatel Admin má maximální práva pro všechny operace se zařízením.

V ZAMĚSTNANCI si můžete zobrazit přehled všech zaměstnanců a přidat nové lékaře.

Každý lékař používá své nastavení, a podepisuje vystavení eReceptu svým kvalifikovaným certifikátem.

Přepínání uživatelů probíhá na hlavní obrazovce v horní části tlačítkem ZMĚNIT.

Ovládání aplikace eRecept

Správa kartotéky - pacienti

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď je tedy zadáno Jméno, Příjmení, Datum narození a Číslo OP nebo pasu, pokud ne je číslo dokladu nahrazeno adresou pacienta. (Pozn. Adresa nemusí být skutečnou pacientovu adresou, z důvodu časového tlaku SÚKL povoluje vydání receptu na jakoukoli adresu.) V případě úhrady léku pojišťovnou musí být zadáno i číslo pojištěnce (RČ) a kód pojišťovny. Veškerou změnu údajů nebo i prvotní vytvoření je třeba uložit, jinak nebudou změny propsány. (Pozn. Pokud chci recept odeslat i emailem, je nutné zadat emailovou adresu pacienta).

Ovládání aplikace eRecept

Aktualizace číselníků

 

Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro správnou funkce je nutné provádět pravidelné aktualizace.

 • Aplikace Vás sama vyzve při prvním spuštění ke stažení číselníků
 • Kdykoliv můžete provést manuální aktualizaci z Nastavení - Expert Nastavení - Aktualizovat číselníky
 • Aplikace Vás automaticky vyzve, dojde-li ke změně číselníků ze strany poskytovatelů dat (SÚKL, Pojišťovny)

Info: Velikost aktualizace je přibližně 8-10MB. Doporučujeme stahovat na kvalitním připojení např. WiFi

Ovládání aplikace eRecept

Záloha dat


Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelných intervalech.

Jak provést zálohu:

V Nastavení - Expertní Nastavení - Záloha dat označte data, která chcete zálohovat. Doporučujeme provést zálohu databáze i nastavení a odeslání odkazů na email. Následně na PC si můžete stáhnout záložní soubory.

Ovládání aplikace eRecept

Nabídka pomoc a nápověda


Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kontaktovat. Na spodní části obrazovky naleznete údaje o Vašem zařízení, účtu a licenci.

 •  Centrum nápovědy

Slouží k přístupu do zákaznického portálu aplikace. Můžete zde nalézt nápovědu k aplikaci, užitečné dokumenty a nejčastěji kladené otázky, díky kterým můžete drobné problémy vyřešit bez toho, aniž byste nás museli kontaktovat.

 •  Zaslání dotazu

Pokud máte nějaký problém, s kterým si sami nevíte rady, nebo jste objevili chybu v aplikaci, neváhejte nás kontaktovat.

K vytvoření požadavku slouží tlačítko Zaslat dotaz. Zadejte e-mail, na který Vám můžeme odpověď. Dále zadejte název ticketu, který nejlépe vystihuje Váš problém, a poté problém detailně popište. Po odeslání požadavku lze stav sledovat v sekci Moje tickety.

D7SqSd8fVHeq99XL-8.JPG

 • Aktivace licence

Slouží k aktivaci licence například při používání zkušební verze. Po zadání licenčního kódu je nutné souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

D7SqSd8fVHeq99XL-8.JPG

 • Vzdálená správa

Umožňuje přístup do vzdálené správy zařízení. Otevřete jej kliknutím na ikonu s názvem Otevřít Vzdálenou správu.

Zde máte možnost získat přehled o aktuálním stavu všech zařízení, měnit položky a nastavení. Data jsou následně přenesena do koncových zařízení.

Návod ke Vzdálené správě naleznete na stránkách podpory v sekci Dokumenty.

 • Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc prostřednictvím aplikace TeamViewer. Po vybrání této volby budete přesměrování do obchodu Google Play, kde nainstalujte aplikaci TeamViewer QuickSupport kliknutím na tlačítko INSTALOVAT. Přijměte požadovaná oprávnění aplikace, která se poté sama nainstaluje.

Otevřete TeamViewer kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT. Pracovníkovi uživatelské podpory poté nahlásíte Vaše ID a on s Vámi vyřeší daný problém.

 

Ovládání aplikace eRecept

Jak vystavit eRecept pro cizince

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle vyjádření SÚKL probíhá i nadále v papírové formě.

Pokročilá údržba

Pokročilá údržba

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. Ty lze vyexportovat z programů jako je Excel, Libre Office, Open Office i Google Spreadsheets.

Vzor sloupců

Jméno,Příjmení,RČ,Pojišťovna,Číslo pojištěnce,Pohlaví,Město,PSČ,Email,Číslo dokladu,Telefon,Ulice,Číslo orientační,Číslo evidenční,Číslo popisné,Okres,Část obce,Štítky,Interní kód
František,Novák,810101/0101,211,888888888,M,Brno,63700,jozef@kasafik.cz,,6070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,"import,nový",2010001
Hana,Štrusová,810101/0101,111,888888888,Z,Brno,637 00,pepa@kasafik.cz,,4206070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,import,
Jiří,Hořejší,780705/1021,111,7807051021,M,Brno,40721,,,,Děčínská,,,137,Brno-město,Dolní Kamenice,import,test

Povinné sloupce

 • Jméno a Příjmení
 • Rodné číslo nebo číslo pojištěnce

Formát

Aplikace eRecept je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8, jinak může vzniknout problém s diakritikou. Obrázky níže ukazují kroky, jak excelovou tabulku uložit do formátu CSV s kódování UTF8 v programu Libre Office, který lze stáhnout zdarma.